Zemědělský svaz ČR ocenil vítěze soutěže Odpovědně ke krajině 2023

Zemědělský svaz ČR vyhlásil vítěze 3. ročníku soutěže Odpovědně ke krajině, ve které chce podpořit produkční zemědělce, kteří hospodaří udržitelným způsobem a v souladu s přírodními principy. Letošním vítězem se stala Zemědělská akciová společnost Mžany z Královehradeckého kraje, která dokázala nejlépe skloubit zemědělské parametry, péče o krajinu, podporu okolní komunity a ekonomické ukazatele. ZAS Mžany je zejména vyhlášená chovem sumečka afrického, kterého také dodává do školních jídelen v několika krajích, čímž podporuje zdravé stravování dětí z lokálních zdrojů.

Do letošní soutěže Odpovědně ke krajině bylo vybráno sedm zemědělských podniků, z nichž vzešli tři finalisté. Kromě vítěze ZAS Mžany se do finále dostalo Zemědělské obchodní družstvo Rataje a 1. Hradecká zemědělská a. s.

„O Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. jakožto vítězi rozhodlo, že k hospodaření na půdě a v krajině přistupuje komplexně. Společnost získala nejlepší bodové ohodnocení, co se týče biologické ochrany, bilance organické hmoty, kvality půdy, zakládání krajinných prvků, práce s lokální komunitou i podle ekonomického zhodnocení,“ vysvětluje Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. K hlavním hodnotícím kritériím dále patřila bohatost osevních postupů, způsoby signalizace výskytu škodlivých organismů nebo používání vhodných technologií na půdě.

Zemědělský podnik ZAS Mžany, a.s. se nachází v Královéhradeckém kraji 15 km jihovýchodně od okresního města Hradec Králové v řepařské oblasti, kde dávají příznivé půdně-klimatické podmínky předpoklad vyšším výnosům a kvalitním rostlinným produktům. V ZAS Mžany, a. s. se věnují jak rostlinné (plodiny vhodné pro daný region), tak i živočišné výrobě. „Kromě šlechtitelského chovu krav – Červenostrakatého plemene – pro produkci mléka a masa jsme vybudovali ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou akvakulturní chov sumečka afrického, kterého chováme v areálu Stračov v nádržích s cirkulující vodou, která je čerpána z podzemních vrtů. Sumečka následně dodáváme do školních jídelen v celkem třech krajích. Chceme tím podpořit zdravé stravování dětí z lokálních zdrojů,“ říká Luděk Homoláč, předseda představenstva ZAS Mžany.

Členové hodnotící komise také ocenili, že tento podnik využívá moderních technologií precizního zemědělství - variabilní setí na základě výnosových map, hnojení minerálními hnojivy a cílené a lokální používání přípravků na ochranu rostlin, a zaujal je i způsob signalizace výskytu škodlivých organismů a způsoby ochrany rostlin – například využití Integrované ochrany rostlin, zakládání širokořádkových plodin, používání metody stip-till, plečkování cukrovky a kukuřice, aplikace vosiček trichoderma do kukuřice).

Ve svém hodnocení členové komise vyzdvihli také spolupráci tohoto podniku s obcemi a veřejností – ZAS Mžany a.s. spolupracují s ČZU a MZe, podporují střední školy se zemědělským zaměřením i další školy, sváží bioodpad, spolupracují na pozemkových úpravách, věnují finanční i materiální podporu spolkům, soutěžím a dalším kulturním akcím v regionu, realizují a udržují polní cesty, vysazují zeleň, spolupracují se spolkem TYTO, z. s. na lokalizaci a ochraně motáka lužního nebo s Českou společností ornitologickou (ochrana čejky chocholaté, usazení a obnova populací dutinových pěvců) a s mysliveckými sdruženími.

Zdroj: www.zscr.cz